Regulamin serwisu internetowego YourVoice.pl

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W YOURVOICE.PL
 4. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY W YOURVOICE.PL
 5. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA
 7. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU CYFROWEGO
 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W YOURVOICE.PL
 10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 12. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 13. OPINIE KLIENTÓW O USŁUGACH I PRODUKTACH
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://yourvoice.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Yourvoice.pl”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie rezerwacji na nasze usługi, a także zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i naszych usług, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Yourvoice.pl

1) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis Internetowy pl prowadzony jest wspólnie przez (1) Kamila Rogulskiego prowadzącego działalność pod nazwą Kamil Rogulski Power of Meetings wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności: ul. Dalanowska 46/91 03-566 Warszawa, NIP: 5213460254; oraz (2) Dianę Wyrębek Walters prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PORADNIA PSYCHE DIANA WYRĘBEK WALTERS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności: ul. Płocka 17/ 4, 01-231 Warszawa, NIP: 5272889510, REGON: 383044035 (dalej łącznie jako: „Usługodawca”).
 2. Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna, za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zawarcia i realizacji Umowy. Użytkownicy i Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą przy pomocy poniższych danych:
  • Adres do korespondencji: ul. Dalanowska 46/91 03-566 Warszawa
  • Adres poczty elektronicznej: info@yourvoice.pl;
  • Numer telefonu: +48 889 235734
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

a. ANKIETA ONLINE – Usługa Elektroniczna, interaktywna ankieta dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca Użytkownikowi przesłanie do Usługodawcy zapytania o rekomendację odpowiedniego Specjalisty.

b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c. FORMULARZ ZAKUPU – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie (1) Rezerwacji na Usługę Yourvoice.pl lub też (2) Zamówienia na Produkt Cyfrowy lub Voucher, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy, w tym np. wybór Specjalisty oraz dostępnego terminu Usługi z kalendarza, a także podanie innych danych potrzebnych do zawarcia Umowy z Usługodawcą, w zależności od przedmiotu danej Rezerwacji lub Zamówienia.

d. KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.

e. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

h. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

i. POTWIERDZENIE ZAKUPU – wiadomość przesyłana drogą poczty elektronicznej do Klienta przez Usługodawcę, która zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Rezerwacji / Zamówienia do realizacji oraz podsumowanie warunków Umowy.

j. PRODUKT CYFROWY, PRODUKT – jakiekolwiek treści cyfrowe lub usługi cyfrowe udostępniane w postaci elektronicznej (np. e-booki, poradniki, materiały audio i wideo itp.) do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, która jest lub może być przedmiotem Zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych Produktach Cyfrowych, ich zawartości i zasady korzystania wskazane są w opisie danego Produktu na stronach Serwisu Internetowego.

k. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

l. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zakupu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.

m. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS,PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://yourvoice.pl.  

n. SPECJALISTA – Usługodawca lub też inna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy z Usługodawcą świadczy na rzecz Klientów Usługi w zakresie swoich kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje o dostępnych Specjalistach oraz świadczonych przez nich Usługach wskazane są na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w zakładce „Nasi specjaliści” (https://yourvoice.pl/terapeuci/).

o. TERMIN USŁUGI – wskazany w Potwierdzeniu Zakupu termin wykonania Usługi, który obejmować może zarówno datę i godzinę początkową, jak również godzinę końcową bądź całkowity (maksymalny) czas trwania Usługi.

p. UMOWA – umowa zawierana między Klientem i Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która polegać może, w zależności od przedmiotu danego Zamówienia / Rezerwacji, w szczególności na: (1) wykonaniu lub świadczeniu Usługi Yourvoice.pl, (2)dostarczaniu Produktu Cyfrowego lub (3) wydaniu Vouchera.

q. USŁUGA, USŁUGA YOURVOICE.PL – jakakolwiek usługa prezentowana na stronie Yourvoice.pl, niezależnie od jej nazwy (w tym warsztaty, kursy, szkolenia, sesje i konsultacje terapeutyczne lub coachingowe), która jest lub może być przedmiotem Rezerwacji. Usługi Yourvoice.pl wykonywane są na rzecz Klienta przez Specjalistów. Szczegółowe informacje o przedmiocie Usługi i wykonujących ją Specjalistach wskazane są w opisie danej Usługi na stronach Serwisu Internetowego.

r. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa (inna niż Usługa Yourvoice.pl) świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.

s. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna (może być nią sam Klient lub inna osoba wskazana przez Klienta), na rzecz której jest wykonywana lub ma zostać wykonana Usługa będąca przedmiotem Umowy zawartej z Usługodawcą.

t. USŁUGODAWCA – przedsiębiorcy prowadzący wspólnie Serwis Internetowy, to jest: (1) Kamila Rogulskiego prowadzącego działalność pod nazwą Kamil Rogulski Power of Meetings wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności: ul. Dalanowska 46/91 03-566 Warszawa, NIP: 5213460254; oraz (2) Diana Wyrębek Walters prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PORADNIA PSYCHE DIANA WYRĘBEK WALTERS wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres prowadzenia działalności: ul. Płocka 17/ 4, 01-231 Warszawa, NIP: 5272889510, REGON: 383044035.

u. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

v. VOUCHER – bon uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego skorzystania z Usług Yourvoice.pl dostępnych w Serwisie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Voucher zastępuje tym samym środki pieniężne potrzebne do dokonania płatności za Rezerwację danej Usługi.

w. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zakupu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o wydanie Vouchera / dostarczanie Produktu Cyfrowego z Usługodawcą.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Yourvoice.pl dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług Yourvoice.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) USŁUGI ELEKTRONICZNE W YOURVOICE.PL

  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
  2. pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o prezentowanych Usługach i Produktach. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia, aby zakupić Usługę lub Produkt dostępny w Serwisie. Warunki składania Rezerwacji / Zamówienia i zawarcia Umowy między Klientem a Usługodawcą w zakresie świadczenia Usług przez Specjalistów albo dostarczania Produktów Cyfrowych lub Voucherów znajdują się w punkcie 4. Regulaminu.
  3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
  4. Usługodawca udostępnia w szczególności następujące Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym:   

a. Ankieta Online.

b. Formularz Zakupu.

5. Szczegółowy opis dostępnych Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

4) SKŁADANIE REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY W YOURVOICE.PL

1.        Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest skorzystanie przez Klienta z Usług Yourvoice.pl, które stanowią lub obejmują m. in. usługi z zakresu psychologii lub psychoterapii. Usługodawca udostępnia Klientom w szczególności następujące, przykładowe Usługi Yourvoice.pl:

a. Konsultacje kryzysowe online dla kobiet (https://yourvoice.pl/konsultacje-kryzysowe-online-dla-kobiet/).

b. Warsztaty dla nastolatek (https://yourvoice.pl/warsztaty-dla-nastolatek/).

c. Diagnoza ADHD (https://yourvoice.pl/diagnoza-adhd/).

Usługodawca może udostępniać także inne Usługi niewymienione wyraźnie w niniejszym punkcie Regulaminu. Aktualne informacje o zakresie Usług znajdują się na stronach Yourvoice.pl, w tym w Formularzu Zakupu oraz na odpowiednich podstronach poświęconych poszczególnym Usługom, które zawierają dokładny opis Usług, ich tematykę oraz zakres. Informacje te stanowią integralną część warunków świadczenia Usług przez Specjalistów. Klient powinien zapoznać się z nimi każdorazowo przed złożeniem Rezerwacji i zawarciem Umowy w zakresie wybranej Usługi.

2.        Korzystanie z Usług Yourvoice.pl, o których mowa w punkcie wyżej, następuje na podstawie Umowy zawieranej przez Klienta z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Zawarcie Umowy w zakresie danej Usługi odbywa się w drodze Rezerwacji dokonywanej przez Klienta za pomocą Formularza Zakupu dostępnego w Serwisie zgodnie z pkt. 4.8 niżej.

3.        Umowa może zostać zawarta przez Klienta na rzecz osoby trzeciej, tj. w takim wypadku Usługobiorcą uprawnionym do korzystania z Usługi będzie osoba wskazana przez Klienta, przy czym sama Umowa z Usługodawcą wiąże dalej bezpośrednio Klienta. Klient przy zawarciu Umowy z Usługodawcą obowiązany jest zapewnić, że uprawniony jest do skutecznego zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej, w tym do podania jej danych osobowych Usługodawcy. Umowa na rzecz małoletniej osoby trzeciej może być zawarta wyłącznie przez Klienta będącego jej rodzicem, opiekunem prawnym lub innym przedstawicielem ustawowym. Klient obowiązany jest do zapoznania i związania Usługobiorcy warunkami Usługi, w tym niniejszym Regulaminem. Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z Usługobiorcą za jego działania i zaniechania w związku z wykonaniem Umowy.

4.        Usługodawca zaleca, aby Klient przed złożeniem pierwszej Rezerwacji w Serwisie Internetowym skorzystał z Ankiety Online – Usługa Elektroniczna Ankieta Online umożliwia Klientowi uzyskanie indywidualnej rekomendacji odpowiedniego Specjalisty na podstawie informacji nadesłanych przez Klienta.

a.        Korzystanie z Ankiety Online następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wywołaniu Ankiety Online za pomocą przycisku widocznego na stronie Yourvoice.pl, (2) wypełnieniu kolejnych pól Ankiety Online danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) przesłaniu Ankiety Online za pomocą przycisku „Zgadzam się” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Ankiecie Online niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, wiek, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz pozostałych informacji umożliwiających dopasowanie Specjalisty do potrzeb Klienta. W razie braku lub niejasności niektórych informacji, Usługodawca może nawiązać kontakt z Klientem, aby poprosić go o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.

b. Usługa Elektroniczna Ankieta Online świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Ankiety Online kończy się z chwilą wysłania zapytania za jej pomocą przez Użytkownika albo gdy Użytkownik zaprzestanie składania zapytania za jej pomocą.

5.        Usługa Elektroniczna Ankieta Online jest dobrowolna. Klient może złożyć Rezerwację na Usługę wybranego przez siebie Specjalisty bez uprzedniego korzystania z Ankiety Online, kierując się informacjami o Specjalistach oraz ich Usługach dostępnymi na stronach Serwisu Internetowego.

6.        Szczegółowe informacje o Usługach i Specjalistach podane są na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego Specjalisty oraz jego Usług w zakładce „Nasi specjaliści” (https://yourvoice.pl/terapeuci/). Klient przed złożeniem Rezerwacji powinien zapoznać się z opisem wybranego Specjalisty oraz jego Usług.

7.        Cena lub wynagrodzenie za Usługi uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają kwoty należnych podatków. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Usługi wraz z podatkami, a gdy charakter Usługi nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania Rezerwacji oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

8.        Procedura zawarcia Umowy za pośrednictwem Formularza Zakupu w Serwisie Internetowym ma następujący przebieg:

a.        Zawarcie Umowy możliwe jest po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji / Zamówienia za pomocą Formularza Zakupu.

b.        Korzystanie z Formularza Zakupu różni się w zależności od przedmiotu Zamówienia / Rezerwacji i jest możliwe po (1) przejściu na stronę danego Specjalisty lub też na podstronie dotyczącej wybranej Usługi (w przypadku Rezerwacji Usług lub Zamówienia Vouchera) albo (2) dodania wybranego Produktu Cyfrowego do elektronicznego koszyka. Złożenie Rezerwacji / Zamówienia przebiega w analogiczny sposób i następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Zakupu dostępnego na stronie Serwisu danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu pola „Zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zakupu niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także w razie potrzeby dodatkowych informacji dotyczących Umowy, cow przypadku Rezerwacji Usług lub Vouchera może obejmować dokonanie wyboru rodzaju i terminu Usługi oraz Specjalisty spośród opcji udostępnionych w Formularzu Zakupu.

c.         Usługa Elektroniczna Formularz Zakupu świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zakupu kończy się z chwilą złożenia Rezerwacji / Zamówienia za jego pomocą przez Klienta albo gdy Klient zaprzestanie składania Rezerwacji / Zamówienia za jego pomocą.

d.        Rezerwacja / Zamówienie ważne jest przez okres 2 godzin od chwili jego złożenia. Umowa między Klientem i Usługodawcą zostaje zawarta pod warunkiem opłacenia Rezerwacji / Zamówienia przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w każdym razie nie później niż na 24 godziny przed wybranym Terminem Usługi. W przeciwnym razie Rezerwacja / Zamówienie wygasa, a Umowa nie zostaje zawarta. Klient będzie mógł wówczas ponowić procedurę składania Rezerwacji / Zamówienia w taki sam sposób jak za pierwszym razem, z zastrzeżeniem, że poprzednio wybrany Termin Usługi może już stać się niedostępny.

e.        Po złożeniu i opłaceniu Rezerwacji / Zamówienia zostaje ono przekazane do Usługodawcy, który niezwłocznie przesyła Potwierdzenie Zakupu do Klienta. Potwierdzenie Zakupu następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji / Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu jego Rezerwacji / Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem i Usługodawcą.

9.        Klientowi zabrania się składania Rezerwacji / Zamówienia w innym zamiarze niż zawarcie Umowy z Usługodawcą, w szczególności Rezerwacji / Zamówień fikcyjnych, fałszywych lub mogących wprowadzić Usługodawcę i Specjalistów w błąd.

10.     Dokonanie płatności z tytułu Umowy w Serwisie Internetowym jest możliwe za pośrednictwem serwisu PayU.pl – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego w trakcie korzystania z Formularza Zakupu oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl. Obsługę płatności prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

11.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego przed złożeniem Rezerwacji / Zamówienia oraz (2) przesłanie Potwierdzenia Zakupu, o którym mowa w pkt. 4.8 lit. e) Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

5) OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Niniejszy punkt 5. Regulaminu określa domyślne zasady świadczenia Usług Yourvoice.pl dostępnych w Serwisie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku udostępnienia odmiennych warunków dla danej Usługi (np. w odrębnym regulaminie lub opisie Usługi na stronie Yourvoice.pl) lub też w zakresie nieuregulowanym tymi warunkami. Szczegółowe warunki Usługi mogą być także przedmiotem późniejszych uzgodnień z Usługobiorcą, np. prowadzonych w trakcie lub przed rozpoczęciem wykonania Usługi.
 2. Usługa wykonywana jest w Terminie Usługi wskazanym w Potwierdzeniu Zakupu, a w każdym razie nie wcześniej niż po opłaceniu Rezerwacji.
 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Usługi świadczone są online, tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W zależności od przedmiotu Usługi obejmować może ona spotkania indywidualne (z wyłącznym udziałem danego Usługobiorcy) lub spotkania grupowe (odbywające się w określonych grupach uczestników).
 4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zawierana jest ona przez strony na czas określonego w niej Terminu Usługi. Uzgodnienia dotyczące Terminu Usługi mają charakter wiążący dla stron, a ich zmiana możliwa jest wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym za zgodnym porozumieniem między Usługobiorcą a danym Specjalistą, z zastrzeżeniem jedynie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 5. Do obowiązków Specjalisty należy zapewnienie Usługobiorcy możliwości skorzystania z Usługi w Terminie Usługi. Usługobiorca zobowiązuje się do połączenia ze Specjalistą w Terminie Usługi.
 6. Specjaliści zapewniają wykonanie Usług w sposób rzetelny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi standardami, a także zasadami etyki i poufności zawodowej.
 7. Udział w spotkaniu online ze Specjalistą wymagać może spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów technicznych, takich jak: (1) dostęp do stabilnego łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości umożliwiającej niezakłócony udział w transmisji; (2) mikrofon, słuchawki i kamerka internetowa; oraz (3) instalacja bezpłatnego oprogramowania (np. Skype) służącego do udziału w spotkaniu. Koszty transmisji danych wymaganych do udziału w spotkaniu online Usługobiorca ponosi we własnym zakresie na podstawie swojej umowy z dostawcą usług łączności internetowej. Usługobiorca obowiązany jest do zapewnienia, iż spełnia wymogi techniczne potrzebne do udziału w spotkaniu online.
 8. Prawa autorskie do jakichkolwiek materiałów i innych treści udostępnionych Usługobiorcy przez Specjalistów, należą do tych osób i podmiotów oraz objęte są ochroną Prawa Autorskiego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Na Usługobiorcę nie są przenoszone żadne prawa majątkowe do udostępnianych mu w trakcie Usługi materiałów i treści. Korzystanie z takich utworów w zakresie innym niż w zakresie własnego, prywatnego użytku osobistego jest niedozwolone i wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Specjalisty lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Nie jest także dopuszczalne utrwalanie przebiegu spotkań w ramach świadczonych Usług przez Klienta w żadnej formie (w szczególności poprzez nagrania audio / wideo) bez uprzedniej pisemnej zgody Specjalisty, a także dalsze publikowanie, rozpowszechnianie czy wprowadzanie do obrotu tych utrwaleń (np. poprzez najem, użyczenie lub sprzedaż) w jakiejkolwiek formie oraz jakimikolwiek kanałami komunikacji.
 9. Klient (Usługobiorca) ma prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, zgłaszając Usługodawcy rezygnację z Usługi najpóźniej na 24 godziny przed Terminem Usługi. W przeciwnym razie Klient obowiązany będzie do poniesienia kosztu Usługi. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu pozbawić Klienta (Usługobiorcy) ustawowego prawa do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, które uzasadniają rezygnację z Usługi, przy czym w takim wypadku zgodnie z prawem Klient (Usługobiorca) obowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom Specjalisty. W przypadku gdy cena Usługi została uiszczona przed wypowiedzeniem, rozliczenie powyższych kosztów może nastąpić zgodnie z prawem w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych zobowiązań Usługodawcy oraz Klienta (Usługobiorcy) z tytułu rozwiązania Umowy.
 10. Specjalista może przerwać świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorcy z ważnego powodu, tj. (1) w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Usługobiorcy, w szczególności jeśli Usługobiorca pozostaje pod wpływem środków odurzających, używa wobec Specjalisty lub (w przypadku spotkań grupowych) innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg spotkania lub utrudnia korzystanie z Usługi przez inne uczestniczące w niej osoby; albo (2) w odniesieniu do sesji terapeutycznych – gdy problematyka lub zagadnienie, z jakim zgłasza się Usługobiorca, wymaga specjalizacji w zakresie, który nie leży w kompetencjach żadnego ze Specjalistów (Specjalista może wówczas zarekomendować Usługobiorcy skorzystanie z pomocy innego Specjalisty Yourvoice.pl lub też specjalisty zewnętrznego niezwiązanego z Yourvoice.pl, w takim wypadku dokonując także zwrotu środków za niewykonane Usługi). W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, zastosowanie znajdują odpowiednio właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące wypowiedzenia umowy zlecenia.
 11. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi w całości lub w części w ustalonym Terminie lub Terminach Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, w tym jego Specjalistów (np. spowodowanych chorobą lub niedyspozycyjnością Specjalisty z powodu wypadków losowych itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania Usługi w innym uzgodnionym z Klientem (Usługobiorcą) okresie, a także może zaproponować innego Specjalistę dla Klienta (Usługobiorcy). O przewidywanych zmianach Usługodawca lub też jego Specjalista zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta (Usługobiorcy) lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku braku możliwości zaproponowania Klientowi (Usługobiorcy) nowego Terminu Usługi lub Specjalisty albo też braku jego zgody na inny Termin Usługi lub Specjalistę, Klient (Usługobiorca) uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności za niewykonane Usługi.
 12. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przez Usługodawcę z przyczyn, za które Klient (Usługobiorca) nie ponosi odpowiedzialności, albo też zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient (Usługobiorca) otrzyma pełen zwrot uiszczonej płatności za niewykonane Usługi.
 13. Żadne postanowienie niniejszego punktu 5. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta (Usługobiorcy) będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz prawa do reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Voucherów dostępnych w Serwisie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku udostępnienia odmiennych warunków dla danego Vouchera (np. w odrębnym regulaminie lub opisie Vouchera na stronie Yourvoice.pl) lub też w zakresie nieuregulowanym tymi warunkami.
 2. Voucher nie jest samodzielnym towarem ani usługą. Voucher zastępuje jedynie środki pieniężne o wartości nominalnej na nim zapisanej i umożliwia dokonanie Rezerwacji Usług na warunkach podanych w niniejszym punkcie 6. Regulaminu oraz na danym Voucherze. W szczególności Voucher może wskazywać rodzaj i ilość Usług, które objęte są zakresem jego zastosowania.
 3. Zakup Vouchera następuje analogicznie do procedury składania Zamówienia opisanej w postanowieniach punktu 4. Regulaminu. W celu dokonania zakupu Vouchera Klient musi określić przede wszystkim przedmiot Vouchera (tj. rodzaj i ilość Usług, które ma obejmować Voucher), a szczegółowe warunki (w tym Termin Usługi oraz Specjalista, który będzie ją świadczyć) pozostają do decyzji posiadacza Vouchera na etapie Rezerwacji Usługi dokonywanej z użyciem tego Vouchera.
 4. Voucher jest wystawiany i dostarczany w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy jego zakupie. Usługodawca wydaje Voucher niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od chwili złożenia i opłacenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Voucher jest wystawiany na okaziciela, co oznacza, że Klient ma prawo przekazania Vouchera dowolnej osobie trzeciej. Klient powinien zapoznać osobę obdarowaną z warunkami korzystania z Vouchera.
 6. Voucher posiada okres ważności liczony od daty jego wydania. Termin ważności Vouchera wskazany jest każdorazowo w opisie Vouchera na stronie Serwisu Internetowego oraz dodatkowo w treści Vouchera. Voucher może zostać wykorzystany nie później niż przed upływem jego okresu ważności.
 7. Skorzystanie z Vouchera wymaga jego okazania Usługodawcy (tj. podania jego unikalnego kodu identyfikacyjnego) najpóźniej w chwili wyrażenia przez jego posiadacza woli zawarcia Umowy i zrealizowania zakupu z użyciem Vouchera. W przypadku Rezerwacji Usługi na stronie Yourvoice.pl unikalny kod Vouchera należy podać najpóźniej przed złożeniem Rezerwacji w odpowiednim, przeznaczonym do tego polu Formularza Zakupu.
 8. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Vouchera nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
 9. Vouchera nie można wykorzystać do zakupu innego Vouchera.
 10. W przypadku konieczności wystąpienia zwrotu środków za Usługę rezerwowaną z użyciem Vouchera (np. w ramach uznanej reklamacji lub ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta), Usługodawca dokonuje zwrotu w postaci nowego Vouchera.

7) ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU CYFROWEGO

 1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte określają domyślne zasady korzystania z Produktów Cyfrowych, to jest treści i usług cyfrowych (np. e-booki, poradniki, materiały audio lub wideo) dostępnych w Serwisie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu odmiennych warunków korzystania (np. w opisie danego Produktu Cyfrowego, do którego te warunki mają zastosowanie) lub w zakresie nieuregulowanym tymi warunkami.
 2. Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego możliwe jest przez czas oznaczony wynikający każdorazowo z zawartej Umowy, to jest w szczególności opisu Produktu lub szczegółów Zamówienia. W braku odmiennego zastrzeżenia przyjmuje się, że dostęp do Produktu Cyfrowego udzielany jest bezterminowo.
 3. Produkt Cyfrowy lub też unikalny link (adres URL) umożliwiający pobranie i odtworzenie Produktu Cyfrowego zostaje przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy jego zakupie. Usługodawca dostarcza Produkt Cyfrowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od chwili złożenia i opłacenia Zamówienia przez Klienta. Klientowi zaleca się niezwłoczne pobranie i zapisanie Produktu Cyfrowego po jego dostarczeniu Klientowi. W razie jakichkolwiek problemów technicznych lub wygaśnięcia unikalnego linku Klient proszony jest o kontakt z Usługodawcą.
 4. Wszelkie prawa do Produktu Cyfrowego, w tym także prawa autorskie w przypadku treści i usług cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, przysługują Usługodawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
 5. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw do Produktu, w tym praw autorskich do składających się na niego treści i usług cyfrowych stanowiących utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego. Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego możliwe jest wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 6. Klient na podstawie zawartej Umowy jest jedynie uprawniony korzystać z Produktu Cyfrowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tematyką, w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 7. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową.
 8. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, Usługodawca może dokonać zmiany Produktu – tj. treści lub usług cyfrowych, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową, tylko w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie, w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta, a Usługodawca ma obowiązek poinformować Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Produktu lub korzystanie z niego, Usługodawca jest zobowiązany poinformować go z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim, nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca zapewnił Klientowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu zgodnego z Umową, w stanie niezmienionym.

8) POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta oraz Użytkownika będącego Konsumentem lub będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie poniższych postanowień do tych osób nie jest niedozwolone
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt Cyfrowy / Usługę lub braku zgodności Produktu Cyfrowego / Usługi z Umową zostaje niniejszym wyłączona.
 4. Termin odpowiedzi Usługodawcy na reklamację Klienta/Użytkownika wynosi do 30 dni kalendarzowych.
 5. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 6. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, rezygnacja z jakiejkolwiek Usługi po zawarciu Umowy nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu zapłaconej Usługodawcy ceny, niezależnie od przyczyny tej rezygnacji.
 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Rezerwacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Rezerwacji złożonej przez Klienta/Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 9. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 10. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonego wynagrodzenia z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek Umowy lub niezwiązanych z Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Terminu Usługi bez podania przyczyny, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej 24 godziny przed pierwotnym Terminem Usługi, co nie będzie rodzić po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W YOURVOICE.PL

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy Yourvoice.pl, w szczególności reklamacji dotyczących jego Usług i Produktów, Voucherów, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy oraz Serwisu Internetowego.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:

  a. W przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.). W przypadku Produktu Cyfrowego zakupionego na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, odpowiedzialność Usługodawcy za brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z Umową określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.

  b. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, odpowiedzialność Usługodawcy podlega niniejszym regulacjom umownym, w szczególności wynikającym z punktu 8. Regulaminu. Postanowienia te określają granice odpowiedzialności Usługodawcy i mają one pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi, z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa.

 3. Reklamacje oraz inne zgłoszenia dotyczące Umowy lub Serwisu Internetowego powinny być składane bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład: pisemnie na adres: ul. Dalanowska 46/91 03-566 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: info@yourvoice.pl).
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań składającego reklamację; oraz (3) jego danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 10.2 Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 10.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym (np. Produkt Cyfrowy – e-booki, poradniki, materiały audio lub wideo itp.), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta oraz (2) umowy o świadczenie usług (np. Usługi Yourvoice.pl), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Dalanowska 46/91 03-566 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yourvoice.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku Umowy o świadczenie Usługi, dostarczanie Produktu Cyfrowego lub wydanie Vouchera bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia tej Umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, tj. gdy nie ma zastosowania żaden z wyjątków wskazanych w pkt. 10.2 Regulaminu, obowiązują poniższe postanowienia określające skutki i koszty związane z odstąpieniem od umowy przez Konsumenta:Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem kosztów spełnionego świadczenia zgodnie z pkt. 10.6 lit. b) niżej. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.

a. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta, zgłoszone zgodnie z pkt. 10.2 ppkt. 2 wyżej – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

b. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego, tj. treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

c. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

7. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Klienta/Użytkownika będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, art. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, art. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, art. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. 
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html.

12) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

1.        Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.        Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) OPINIE KLIENTÓW O USŁUGACH I PRODUKTACH

 1. Usługodawca umożliwia swoim Klientom wyrażanie i dostęp do opinii o Produktach i Usługach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wyrażenie opinii przez Klienta możliwe jest np. w indywidualnej komunikacji z Usługodawcą lub na jego profilach na portalach społecznościowych lub też w innych serwisach zajmujących się zbieraniem opinii, do których Usługodawca może odsyłać na stronie swojego Serwisu. Usługodawca może także zwrócić się do Klienta z prośbą o podsumowanie współpracy i wyrażenie opinii o Usługach w trakcie lub po zakończeniu Umowy.
 3. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów lub Usług w Serwisie Internetowym oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu lub Usługi. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Serwisu Internetowego.
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. w dedykowanej rubryce z opiniami Klientów albo przy danej Usłudze lub Produkcie, której dotyczą te opinie) lub na profilach społecznościowych Yourvoice.pl bądź w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, do którego Usługodawca może odsyłać na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą widgetów).
 6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt lub Usługę. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
 7. Opublikowanie opinii na stronie Serwisu Internetowego (np. pochodzącej z profilu na portalu społecznościowym) wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Serwisie Internetowym, a w przypadku opinii o konkretnej Usłudze lub Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła i skorzystała z opiniowanego Produktu lub Usługi.
 8. Usługodawca może kontaktować się bezpośrednio ze swoimi Klientami w celu poproszenia ich o wystawienie opinii – w ten sposób opinie pozyskiwane są wyłącznie od osób, które dokonały zakupu i skorzystały z jego Usługi lub Produktu.
 9. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient faktycznie korzystał z Produktów lub Usług, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że jest Klientem Serwisu Internetowego oraz dokonał zakupu i skorzystał z jego Produktów lub Usług.
 10. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt lub Usługę mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 9. Regulaminu.
 11. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów i Usług. Usługodawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych usług, w tym Usług Yourvoice.pl oraz Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia produktów lub usług, w tym Produktów Cyfrowych, Voucherów, Usług Yourvoice.pl oraz Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub wykonania Umowy; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.        Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

b.        W przypadku umów o charakterze ciągłym Użytkownik/Klient ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika/Klienta, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik/Klient może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika/Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

c.         W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik/Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

3.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.        Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Yourvoice.pl