Regulamin serwisu internetowego YourVoice.pl

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W YOURVOICE.PL
4. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY W YOURVOICE.PL
5. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
6. POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
7. REKLAMACJE W YOURVOICE.PL
8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
10. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://yourvoice.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Yourvoice.pl”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie rezerwacji na nasze usługi, a także zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i naszych usług, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,
Zespół Yourvoice.pl

1) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis Internetowy Yourvoice.pl prowadzony jest wspólnie przez (1) Kamila Rogulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kamil Rogulski Power of Meetings wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności: ul. Dalanowska 46 m. 91, NIP: 5213460254, REGON: 384273476; oraz (2) Dianę Wyrębek Walters prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PORADNIA PSYCHE DIANA WYRĘBEK WALTERS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności: ul. Płocka 17/ 4, 01-231 Warszawa, NIP: 5272889510, REGON: 383044035 (dalej łącznie jako: „Usługodawca”).

2. Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna, za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zawarcia i realizacji Umowy. Użytkownicy i Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą przy pomocy poniższych danych:
a. Adres do korespondencji: YOURVOICE.PL, ul. Dalanowska 46 M.91,03-566 Warszawa.
b. Adres poczty elektronicznej: info@yourvoice.pl.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. ANKIETA ONLINE – Usługa Elektroniczna, interaktywna ankieta dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca Użytkownikowi przesłanie do Usługodawcy zapytania o rekomendację odpowiedniego Specjalisty.
b. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji na Usługę Yourvoice.pl, w szczególności poprzez wybór Specjalisty oraz dostępnego terminu Usługi z kalendarza, a także podanie innych danych potrzebnych do zawarcia Umowy.
c. KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
e. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
g. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
h. POTWIERDZENIE REZERWACJI – wiadomość przesyłana drogą poczty elektronicznej do Klienta przez Usługodawcę, która zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Rezerwacji do realizacji oraz podsumowanie warunków Umowy.
i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
j. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.
k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, YOURVOICE.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://yourvoice.pl.
l. SPECJALISTA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy z Usługodawcą świadczy na rzecz Klientów Usługi w zakresie swoich kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje o dostępnych Specjalistach oraz świadczonych przez nich Usługach wskazane są na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w zakładce „Nasi specjaliści” (https://yourvoice.pl/terapeuci/).
m. TERMIN USŁUGI – wskazana w Potwierdzeniu Rezerwacji data i godzina wykonania Usługi.
n. UMOWA – umowa zawierana między Klientem i Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Yourvoice.pl.
o. USŁUGA, USŁUGA YOURVOICE.PL – usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych, sesji coachingowych, warsztatów rozwojowych, szkoleń bądź kursów, która wykonywana jest na rzecz Klienta przez Usługodawcę lub jego Specjalistów. Szczegółowe informacje o przedmiocie Usługi wskazane są w opisie danej Usługi na stronach Serwisu Internetowego.
p. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa (inna niż Usługa Yourvoice.pl) świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.
q. USŁUGODAWCA – przedsiębiorcy prowadzący wspólnie Serwis Internetowy, to jest: (1) Kamil Rogulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Rogulski Power of Meetings wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności: ul. Dalanowska 46 m. 91, NIP: 5213460254, REGON: 384273476; oraz (2) Diana Wyrębek Walters prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PORADNIA PSYCHE DIANA WYRĘBEK WALTERS wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres prowadzenia działalności: ul. Płocka 17/ 4, 01-231 Warszawa, NIP: 5272889510, REGON: 383044035.
r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Yourvoice.pl dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług Yourvoice.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) USŁUGI ELEKTRONICZNE W YOURVOICE.PL

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.

2. Yourvoice.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o prezentowanych Usługach. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Rezerwacji, aby zakupić Usługę świadczoną przez jednego ze Specjalistów współpracujących z Usługodawcą. Warunki składania Rezerwacji i zawarcia Umowy między Klientem a Usługodawcą w zakresie świadczenia Usług znajdują się w punkcie 4. Regulaminu.

3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

4. Usługodawca udostępnia w szczególności następujące Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym:
a. Ankieta Online.
b. Formularz Rezerwacji.

5. Szczegółowy opis dostępnych Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

4) SKŁADANIE REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY W YOURVOICE.PL

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą. Zawarcie Umowy następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji na Usługę wybranego Specjalisty.

2. Usługodawca zaleca, aby Klient przed złożeniem pierwszej Rezerwacji w Serwisie Internetowym skorzystał z Ankiety Online – Usługa Elektroniczna Ankieta Online umożliwia Klientowi uzyskanie indywidualnej rekomendacji odpowiedniego Specjalisty na podstawie informacji nadesłanych przez Klienta.
a. Korzystanie z Ankiety Online następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wywołaniu Ankiety Online za pomocą przycisku widocznego na stronie Yourvoice.pl, (2) wypełnieniu kolejnych pól Ankiety Online danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) przesłaniu Ankiety Online za pomocą przycisku „Zgadzam się” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Ankiecie Online niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, wiek, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz pozostałych informacji umożliwiających dopasowanie Specjalisty do potrzeb Klienta. W razie braku lub niejasności niektórych informacji, Usługodawca może nawiązać kontakt z Klientem, aby poprosić go o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.
b. Usługa Elektroniczna Ankieta Online świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Ankiety Online kończy się z chwilą wysłania zapytania za jej pomocą przez Użytkownika albo gdy Użytkownik zaprzestanie składania zapytania za jej pomocą.

3. Usługa Elektroniczna Ankieta Online jest dobrowolna. Klient może złożyć Rezerwację na Usługę wybranego przez siebie Specjalisty bez uprzedniego korzystania z Ankiety Online, kierując się informacjami o Specjalistach oraz ich Usługach dostępnymi na stronach Serwisu Internetowego.

4. Szczegółowe informacje o Usługach i Specjalistach podane są na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego Specjalisty oraz jego Usług w zakładce „Nasi specjaliści” (https://yourvoice.pl/terapeuci/). Klient przed złożeniem Rezerwacji powinien zapoznać się z opisem wybranego Specjalisty oraz jego Usług.

5. Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają kwoty należnych podatków. O łącznej cenie Usługi wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

6. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie Internetowym ma następujący przebieg:
a. Zawarcie Umowy możliwe jest po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji.
b. Korzystanie z Formularza Rezerwacji jest możliwe po przejściu na stronę danego Specjalisty. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola „Zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz wskazanie rodzaju i terminu Usługi spośród udostępnionych możliwości wyboru.
c. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Rezerwacji kończy się z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pomocą przez Klienta albo gdy Klient zaprzestanie składania Rezerwacji za jego pomocą.
d. Rezerwacja ważna jest przez okres 2 godzin od chwili jej złożenia. Umowa między Klientem i Usługodawcą zostaje zawarta pod warunkiem opłacenia Rezerwacji przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w każdym razie nie później niż na 24 godziny przed wybranym terminem Usługi. W przeciwnym razie Rezerwacja wygasa, a Umowa nie zostaje zawarta. Klient będzie mógł wówczas ponowić procedurę składania Rezerwacji w taki sam sposób jak za pierwszym razem, z zastrzeżeniem, że poprzednio wybrany termin Usługi może już stać się niedostępny.
e. Po złożeniu i opłaceniu Rezerwacji zostaje ona przekazana do Usługodawcy, który niezwłocznie przesyła Potwierdzenie Rezerwacji do Klienta. Potwierdzenie Rezerwacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem i Usługodawcą.

7. Klientowi zabrania się składania Rezerwacji w innym zamiarze niż zawarcie Umowy z Usługodawcą, w szczególności Rezerwacji fikcyjnych, fałszywych lub mogących wprowadzić Usługodawcę i Specjalistów w błąd.

8. Dokonanie płatności za Rezerwację w Serwisie Internetowym jest możliwe za pośrednictwem serwisu PayU.pl – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Rezerwacji oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl. Obsługę płatności prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495. 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego przed złożeniem Rezerwacji oraz (2) przesłanie Potwierdzenia Rezerwacji, o którym mowa w pkt. 4.6 lit. e) Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

5) OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługa wykonywana jest w Terminie Usługi wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji, a w każdym razie nie wcześniej niż po opłaceniu Rezerwacji przez Klienta.

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Usługi świadczone są online, tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Do obowiązków Usługodawcy należy zapewnienie Klientowi możliwości skorzystania z Usługi w Terminie Usługi. Klient zobowiązuje się do połączenia z Usługodawcą lub wybranym Specjalistą w Terminie Usługi.

4. Usługodawca i Specjaliści zapewniają wykonanie Usług w sposób rzetelny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi standardami, a także zasadami etyki i poufności zawodowej.

5. Udział w spotkaniu online z Usługodawcą lub Specjalistami wymagać może spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów technicznych, takich jak: (1) dostęp do stabilnego łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości umożliwiającej niezakłócony udział w transmisji; (2) mikrofon, słuchawki i kamerka internetowa; oraz (3) instalacja bezpłatnego oprogramowania (np. Skype) służącego do udziału w spotkaniu. Koszty transmisji danych wymaganych do udziału w spotkaniu online Klient ponosi we własnym zakresie na podstawie swojej umowy z dostawcą usług łączności internetowej.

6. Prawa autorskie do jakichkolwiek materiałów i innych treści udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę lub Specjalistów, należą do tych osób i podmiotów oraz objęte są ochroną Prawa Autorskiego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Na Klienta nie są przenoszone żadne prawa majątkowe do udostępnianych mu w trakcie Usługi materiałów i treści. Korzystanie z takich utworów w zakresie innym niż w zakresie własnego, prywatnego użytku osobistego jest niedozwolone i wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, Specjalisty lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Nie jest także dopuszczalne utrwalanie przebiegu spotkań w ramach świadczonych Usług przez Klienta w żadnej formie (w szczególności poprzez nagrania audio / wideo) bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub Specjalisty, a także dalsze publikowanie, rozpowszechnianie czy wprowadzanie do obrotu tych utrwaleń (np. poprzez najem, użyczenie lub sprzedaż) w jakiejkolwiek formie oraz jakimikolwiek kanałami komunikacji.

7. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, zgłaszając Usługodawcy rezygnację z Usługi najpóźniej na 24 godziny przed Terminem Usługi. W przeciwnym razie Klient obowiązany będzie do poniesienia kosztu Usługi. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu pozbawić Klienta ustawowego prawa do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, które uzasadniają rezygnację z Usługi, przy czym w takim wypadku zgodnie z prawem Klient obowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom Usługodawcy lub Specjalisty. W przypadku gdy cena Usługi została uiszczona przed wypowiedzeniem, rozliczenie powyższych kosztów może nastąpić zgodnie z prawem w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności Usługodawcy oraz Klienta z tytułu rozwiązania Umowy.

8. Usługodawca lub jego Specjalista może przerwać świadczenie Usługi na rzecz Klienta z ważnego powodu, tj. (1) w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Klienta, w szczególności jeśli Klient pozostaje pod wpływem środków odurzających, używa wobec Usługodawcy lub Specjalisty słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg spotkania lub utrudnia korzystanie z Usługi przez inne uczestniczące w niej osoby; albo (2) w odniesieniu do sesji terapeutycznych – gdy problematyka lub zagadnienie, z jakim zgłasza się Klient, wymaga specjalizacji w zakresie, który nie leży w kompetencjach Usługodawcy oraz jego Specjalistów (Usługodawca może wówczas zarekomendować Klientowi skorzystanie z pomocy innego, zewnętrznego specjalisty, a także dokonuje zwrotu środków za niewykonane Usługi). W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące wypowiedzenia umowy zlecenia.

9. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi w całości lub w części w ustalonym Terminie lub Terminach Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych chorobą lub niedyspozycyjnością Specjalisty z powodu wypadków losowych itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania Usługi w innym uzgodnionym z Klientem okresie, a także może zaproponować innego Specjalistę dla Klienta. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W razie braku przyjęcia propozycji Usługodawcy, Klient uprawniony będzie do otrzymania zwrotu płatności za niewykonane Usługi.

10. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przez Usługodawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo też zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient otrzyma pełen zwrot płatności za niewykonane Usługi.

11. Żadne postanowienie niniejszego punktu 5. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz prawa do reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.

6) POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

4. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, rezygnacja z jakiejkolwiek Usługi po zawarciu Umowy nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu zapłaconej Usługodawcy ceny, niezależnie od przyczyny tej rezygnacji.

5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Rezerwacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Rezerwacji złożonej przez Klienta/Użytkownika na czas trwania weryfikacji.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

7. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonego wynagrodzenia z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek Umowy lub niezwiązanych z Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Terminu Usługi bez podania przyczyny, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej 24 godziny przed pierwotnym Terminem Usługi, co nie będzie rodzić po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7) REKLAMACJE W YOURVOICE.PL

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta/Użytkownika za prawidłowe działanie Usług Elektronicznych, a także za należyte świadczenie Usług Yourvoice.pl zgodnie z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

2. Reklamacje dotyczące wykonania Umowy, działania Usług Elektronicznych oraz inne zgłoszenia dotyczące Serwisu Internetowego powinny być składane przez Klienta/Użytkownika bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład: pisemnie na adres: Dalanowska 46 M.91,03-566 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: info@yourvoice.pl).

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta/Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

8) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 8.2 Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 8.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Dalanowska 46 M.91,03-566 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yourvoice.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku Umowy o świadczenie Usługi bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.

8. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Klienta/Użytkownika będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: kliknij tutaj.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany w zakresie oferty Usług; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Klientów/Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
a. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności nie będą miały wpływu na już złożone, przyjęte i realizowane Rezerwacje.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta/Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient/Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient/Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Yourvoice.pl